Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Устав

Устав

Устав на сдружение Обединение 29

Чл. 1.

/1/ СДРУЖЕНИЕ Обединение 29 (по-долу за краткост: “Сдружението”) е сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в ОБЩЕСТВЕНА полза, с цели: Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; защитата (според възможностите, дадени от закона на сдруженията в обществена полза) на всякакви колективни и индивидуални човешки права (на физически, както и права на юридически лица), предвидени в Конституцията, вътрешното, европейското и международното право, действащи в България; развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура. Развитие и утвърждаване на техниката и технологиите, способстващи за тези цели.

/2/ Целите се постигат чрез следните средства:

 • 2.1. Изготвяне и внасяне на Предложения за усъвършенстване на законодателството;
 • 2.2. Участие в обществените консултации при изработката на проекти за нормативни актове;
 • 2.3. Оспорване на нормативни и други административни актове;
 • 2.4. Депозиране на жалби, предложения и сигнали; организиране на анкети, петиции и проучвания на мнения;
 • 2.5. Предявяване на индивидуални или колективни искове по предвидения ред,
 • 2.6. Създаване и внедряване на правила и системи за осъществяване на обществени и частни дейности за постигане на екологична и икономическа целесъобразност, и балансът между такива дейности и гражданските права.
 • 2.7. Създаване, поддържане и развитие на материална база от движими и недвижими вещи, интелектуална собственост и системи от информация за осъществяване на целите на Сдружението, и за осъществяване на предвидените в този Устав дейности.
 • 2.8 Организиране и участие в митинги, събрания и др. прояви на изразяване на мнение и приемане на решения, излъчване на наблюдатели при политически избори;
 • 2.9. Извършване на всякакви действия (на които има право), свързани със защита на правата на физическите и юридическите лица, като например (неизчерпателно): на живот, свобода, неприкосновеност, собственост, сдружаване, справедливо правосъдие, политически/избирателни, религиозни, на работа, на достойни доходи, на стопанска дейност, на жилище, личен живот, свобода на мнението и движението, защита на правото на гражданите да участват в държавната власт непосредствено, или чрез съответните органи (чл. 1 (2) от Конституцията на Република България);
 • 2.10. Участие (чрез свои членове) в работата на всякакви държавни и общински органи, когато е допустимо според Закона; и други.
 • /3/ Сдружението постига целите по ал. 1 чрез следните дейности:

Придобиване на имущества и права, тяхното променяне по начин който съответства на нуждите на лицата които ще се ползват от тях; безвъзмездно предоставяне на тези права и имущества на ползващи се лица, без получаване на каквито и да било имуществени облаги за Сдружението (възнаграждения, плащане на цени и др. под.) от ползващите се лица.

Осъществяване на всички дейности, съответстващи на горепосочените средства, съобразно предвидения ред. Сдружението НЕ осъществява политически дейности и НЯМА политически цели. Сдружението може да изразява становища и да прави искания по всякакви проблеми, касаещи обществото.

/4/ Финансирането на дейностите се осъществява чрез инвестиране на собствени или привлечени средства от членски внос и дарения, участия в донорски програми и по всякакъв друг начин, предвиден в закона за финансиране на юридическо лице с нестопанска цел, с изключение на пряко извършвана стопанска дейност.

/5/ Приходите от дейността се използват изцяло за постигане на целите и развиване на дейностите, предвидени в този Устав. Сдружението не разпределя печалба за своите членове.

/6/ Сдружението се учредява безсрочно. Допълнителна стопанска дейност която да се извършва от Сдружението, НЕ се предвижда.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл.2

Наименованието на Сдружението е СДРУЖЕНИЕ Обединение 29.

Чл. 3

Седалището на Сдружението е в гр. Пловдив. Адресът на управление се определя по решение на Управителния съвет на Сдружението.

Чл. 4

Всяко писмено изявление от името на Сдружението съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и ЕИК номер.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.5

/1/ Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя на УС/ИС, или от други негови членове (заедно и поотделно), или член на управителния орган.

/2/ Сдружението може да участва в работата на орган на друго юридическото лице чрез своя законен представител, или упълномощено от него лице.

Чл.6

Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява Сдружението за дейността на клона. Правомощията на управителя на клона се уреждат в решението за създаване на клона. Клоновете са структури за организиране на дейността на членовете на териториален принцип, като покриват територия на административно – териториална единица, която да е минимум община или район.

Чл. 7

Сдружението може да се преобразува в друг вид сдружение, да се влива или слива с друго сдружение, да отделя от себе си друго сдружение, или да се разделя на нови сдружения, по реда предвиден в закона. Членовете на сдруженията, които са се слели или влели, стават членове на новото сдружение, а сдружението, което се е разделило – членове на новообразуваните сдружения, по личен избор на членовете. Сдружението не може да се преобразува, или променя по друг начин като организация в частна полза.ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 8.

/1/ Сдружението се прекратява: с решение на Общото събрание; или с решение на окръжния съд по реда и на основанията, предвидени в закона.

Чл. 9.

/1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението, по реда предвиден в закона.

/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел. Имущество при ликвидацията не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 • 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 • 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 • 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 • 4. съпрузите и роднините на което и да е от тези лица, по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 • 5. юридическите лица, в които което и да е от тези лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл. 10.

Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, избрано от ликвидатора/ликвидаторите със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение.

Чл. 11.

След разпределяне на имуществото ликвидаторът иска заличаване на вписването на Сдружението.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 12.

/1/ Органи на управление на Сдружението са:- Общо събрание (ОС) – колективен върховен орган.- Управителен съвет (Изпълнителен Съвет) (УС/ИС)- управителен орган.- Председател на УС/ИС.

/2/ Може да се избира и Контролен съвет (КС), както и други органи, на които Общото събрание възлага правомощия в рамките на допустимото по Закона.

Чл. 13.

/1/ Общото събрание се състои от всички членове. Членовете имат право да присъстват на заседанията на Общото събрание, да дават мнения и предложения и да гласуват.

/2/ Общото събрание:

 • 1. изменя и допълва устава;
 • 2. избира и освобождава членовете на УС/ИС и КС, може да избира и да прекратява правомощията на Председателя на УС/ИС (като изборът на ОС има предимство и се прилага вместо избора на УС/ИС на Председател);
 • 3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 • 4. приема бюджета на Сдружението;
 • 5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 • 6. приема отчета за дейността на Управителния съвет; може да определя възнаграждения на членовете му и /или на Председателя;
 • 7. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 • 8. може да взема и решения по всички други въпроси, касаещи дейността на Сдружението, като в този случай решенията на ОС са с предимство и се прилагат вместо решенията на другите органи по същите въпроси.

/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/5/ Решенията на другите органи на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, този устав или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по реда и при условията, предвидени в закона. Ако такъв спор бъде повдигнат от поне трима члена едновременно, обжалването спира изпълнението на оспореното решение.

/6/ Общото събрание може да приема всякакви решения, които противоречат на вече приети решения от друг орган на Сдружението, като в този случай решението на ОС се прилага вместо другото решение.

/7/ Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. Ако такъв спор бъде повдигнат от поне трима члена едновременно, обжалването спира изпълнението на оспореното решение.

Чл. 14.

/1/ Общото събрание се свиква от УС/ИС по негова инициатива, или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището му. Ако в последния случай УС/ИС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква./3/ Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, по партидата на Сдружението, най-малко една седмица преди насрочения ден.

Чл. 15.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 16.

/1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 • 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 • 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятствавземането на решения.
Чл. 17.

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решения по чл. 13, ал. 2, т. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

/2/ При гласуване по пълномощие един член може да представлява само един член. Пълномощните се представят на организаторите на заседанието преди започването му и се прилагат към протокола от заседанието. Ако пълномощното не съдържа оригинален подпис на упълномощителя, то следва да е удостоверено с подписа на пълномощника и да бъде потвърдено дистанционно от упълномощителя, като лицето, водещо заседанието, се свърже с упълномощителя чрез известен на Сдружението канал за комуникация. Това обстоятелство се отразява в протокола от заседанието. Пълномощното следва да съдържа конкретни недвусмислени изявления на упълномощителя в рамките на предвидените в дневния ред въпроси. Ако упълномощаването изцяло, или частично не отговаря на някое от тези условия, гласът на упълномощителя относно несъответстващата част на пълномощното не се зачита, което обстоятелство се отбелязва върху представеното пълномощно от лицето, водещо заседанието, в същия ден.

Чл. 18.

Управителният съвет (Изпълнителен съвет) (за краткост: „УС/ИС“) се състои от седем лица – членове на Сдружението. Ако членове на Сдружението са само юридически лица, УС/ИС се състои само от физически лица, които са представители по закон на членовете – юридически лица. Членовете на УС/ИС се избират за срок/мандат от три години. УС/ИС избира от своя състав Председател, .

Чл. 19.

Управителният съвет (Изпълнителен съвет):

 • 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 • 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението;
 • 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 • 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 • 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 • 7. определя адреса на Сдружението;
 • 8. избира и прекратява правомощията на Председателя, разпределя функциите на членовете си за работа по определени дейности;
 • 9. приема и изключва членове на Сдружението;
 • 10. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други организации и юридически лица и за извършване на изявления в съответните техни органи от името на Сдружението;
 • 11. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 • 12. приема и изменя вътрешни актове, които не са приемани от ОС;
 • 13. изпълнява други дейности и задължения, предвидени в този Устав (ако не са предвидени като правомощие на ОС), или делегирани от ОС.

Чл. 20.

/1/ Заседанията на УС/ИС се свикват и ръководят от Председателя или от упълномощен от него друг член на съвета. Председателят е длъжен да свика заседание на УС/ИС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС/ИС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните негови членове. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов заместник.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от членовете на УС/ИС, присъствали на заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 9, ал. 2 и чл. 19, т. 3, 7, 8, 9 и 10 – с единодушие от всички членове.

/5/ УС/ИС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

/6/ Всеки член на УС/ИС може да бъде освободен предсрочно по решение на Общото събрание, в случай че възникнат обективни пречки за участието му в съвета или, ако системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или извършва закононарушения и други действия, с които уронва името на Сдружението. В решението на ОС се отбелязват причините за освобождаването и обстоятелствата, които го обуславят.

Чл.21.

Председателят на УС/ИС осъществява общо ръководство на Сдружението при спазване законите в страната, решенията на Общото събрание и настоящия устав.

Чл.22

/1/ Председателят има всички правомощия по ръководството на Сдружението, освен тези, които са изброени изрично в този Устав като правомощия на други органи на Сдружението.

/2/ Председателят представлява с подписа си Сдружението пред държавни и общински органи и пред частни юридически и физически лица и други правни субекти, доколкото УС/ИС не възложи на друго лице представителни права.

/3/ Председателят:

 • 1. определя дневен ред и свиква на заседания УС/ИС, като ръководи заседанията.
 • 2. сключва и прекратява договорите със служителите на Сдружението.
 • 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и УС/ИС.
 • 4. Решава всички въпроси, свързани с дейностите и средствата на Сдружението, доколкото не са от изключителната компетентност на ОС, УС/ИС, или КС.
 • 5. Осъществява общо ръководство и координация на всички дейности на Сдружението, като може да възлага конкретни дейности на други членове.
Чл.23.

В отсъствие на Председателя неговите функции и задачи се изпълняват от неговите заместници, определени от УС/ИС. Лице, чиито правомощия на Председател са прекратени от Общото събрание, не може да бъде избирано за Председател в срок от три години от прекратяването.

Чл. 24

/1/ Контролният съвет се състои от трима члена на Сдружението /физически лица/. Прилага се чл. 18 изречение второ от този Устав. Членовете на Контролният съвет имат право да получават всякаква информация, която поискат, от членовете на УС/ИС, касаеща тяхната дейност свързана със Сдружението, вкл. и банкова и друга финансова информация, без изключение.

/2/ Независимо дали има предвиден такъв въпрос за обсъждане в заседание на Общото събрание, всеки от членовете на Контролния съвет има право да докладва пред същия орган свои констатации на факти и да прави предложения за приемане на решения от Общото събрание в следващо негово заседание. Ако има такива предложения, Управителният съвет е задължен да ги включи в пълния им текст в дневния ред на следващото заседание на ОС.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 25.

/1/ Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица.

/2/ Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението – да бъде избиран в управителните и контролните органи, да дава предложения и мнения на заседанията на органите на сдружението, в които участва. Юридическите лица – членове, участват в управлението и дейностите на Сдружението чрез законните си представители. Всеки член има право да бъде информиран за дейността на Сдружението, като иска от органите на Сдружението информация за предприетите дейности, която не е била публично оповестявана. Всеки член има право да се ползва от имуществото на Сдружението, ако няма задължения за неплатен членски внос или за допълнителни извънредни парични вноски.

/3/ Всеки член прави периодично паричен членски внос, допълнтелни парични вноски, както и встъпителен внос, чиито размер и срокове за плащане се определят с решение на Общото събрание.

/4/ Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението. Всеки член е задължен да предостави поне един канал за комуникация между него и Сдружението, който канал следва да е визможен за ползване чрез общодостъпни и обществено известни средства.

/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму по реда на упълномощаване за участие в заседания на ОС съгласно този Устав. Двусмислени волеизявления в пълномощното не се вземат под внимание от Сдружението и неговите органи.

Чл. 26.

/1/ Членове могат да бъдат всички лица, които изявят желание за това и имат препоръка на поне един член на Сдружението. Те се задължават да се съобразяват с Устава и да плащат встъпителен и/или членски внос, както и допълнителни парични вноски, в размер определен с решение на Общо събрание. Препоръката се дава чрез подписване на предложението за членство от препоръчващия, и кандидата.

/2/ Кандидатът за член подава писмено предложение за членство до Сдружението, като УС/ИС се произнася по кандидатурата в първото негово заседание след получаване на предложението, и след извършване на преценка по лично усмотрение на членовете на УС/ИС. УС/ИС има право да иска информация от кандидата за член.

Чл. 27.

/1/ Всички членове са длъжни да посещават заседанията на Общото събрание, да внасят редовно встъпителния и членския си внос, както и допълнителните парични вноски, да участват активно в дейността на Сдружението, да бъдат лоялни и коректни към останалите членове, да спазват правилата, въведени в приетите от органите на Сдружението документи.

/2/ Членовете имат следните права: Да избират и да бъдат избирани за членове на органите на Сдружението; да правят предложения пред всички органи на Сдружението; да участват във всички дейности на Сдружението и да ползват неговите имущества.

/3/ За щети, които Сдружението е претърпяло вследствие на виновно поведение на негов член, виновният носи отговорност съгласно действащите закони.

Чл. 28.

/1/ Членството се прекратява:

 • 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 • 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 • 3. с изключването;
 • 4. с прекратяването на Сдружението;
 • 5. при отпадане.

/2/ Решението за изключване се взема от УС/ИС при поведение, което правипо-нататъшното членство несъвместимо. В решението на УС/ИС се отбелязват причините за изключването и обстоятелствата, които го обуславят. Решението може да се обжалва пред Общото събрание.

/3/ Отпадането поради невнасяне на установените вноски и/или системно неучастие в дейността се констатира по счетоводни документи или протоколи на управителните органи на Сдружението. Констатирането на отпадането се извършва с решение на УС/ИС. Решението може да се обжалва пред Общото събрание.

Чл. 29.

При прекратяване на членството лицето, което прекратява членството си няма право да получава сумите, които е внесло като членски внос и допълнителни вноски и няма право да търси имуществени дялово участие от Сдружението. От момента на възникване на основанието за прекратяване членът, съответно – неговия представител или правоприемниците му, са длъжни незабавно да върнат на Сдружението имуществото, което членът е ползвал въз основа на правата си по

чл. 25

ал.2 от този устав.ИМУЩЕСТВО, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

Чл. 30.

Сдружението се финансира от:

1. членски внос, встъпителни и допълнителни парични вноски;2. дарения и спонсорство;3. предоставени средства от държавата, общините и други организации и лица; 4. от управлението на собственото имущество;5. други приходи от дейности, възможни за Сдружение съгласно закона, или този Устав.

Чл. 31.

/1/ Годишните финансови отчети на Сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството

/2/ Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Всеки член – участник в заседание на орган, има право да подпише протокола от заседанието и да получи копия от подписания протокол и приложените към него документи.

/3/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 • 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 • 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 • 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; 4. финансовия резултат.

/4/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението следва да се заявят за обявяване по реда и при условията, предвиден в закона.

/5/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на закона.

/6/ Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите му възможности. За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 • 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 • 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 • 3. юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;
 • 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 • 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Сдружението.

/7/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по предходната ал. 6, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, или могат да наложат, или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението, или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл. 32.

Този устав е приет на заседание на учредителите на Сдружението, проведено на 11 Юни 2021г.